Statut koła

Statut Naukowego Koła Towaroznawstwa „Cargo”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa
Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: Naukowe Koło Towaroznawstwa „Cargo”, dalej zwane „Kołem”
§ 2. Podstawa prawna
Koło działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2006., 164, poz. 1365 z późn. zm.), postanowień Regulaminu Studenckich Kół naukowych oraz niniejszego statutu.
§ 3. Siedziba
Siedzibą Koła Naukowego jest Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.
§ 4. Status organizacyjny
1.Nad pracami Koła Naukowego sprawuje pieczę opiekun. Opiekunem jest pracownik naukowy AM powołany przez Kierownika Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania jakością, zaakceptowany przez studentów założycieli koła oraz zatwierdzony przez Prorektora ds. Kształcenia.
2.Koło Naukowe jest uczelnianą organizacją studencką o charakterze naukowo-badawczym oraz samokształceniowym, zrzeszającym osoby działające dobrowolnie na jego rzecz.
3.Praca Koła Naukowego, podlega działalności Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością w Akademii Morskiej w Gdyni.
4. Członkami zwyczajnymi Koła mogą być studenci AM. Członkami honorowymi mogą być także absolwenci AM w Gdyni wykazujący chęć aktywnego działania. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła.
5. Kierownik Katedry sprawuje patronat naukowy nad działalnością Koła Naukowego.
§ 5. Znak graficzny koła
1.Koło Naukowe może używać znaku graficznego, wyróżniające je wśród innych organizacji, zwanego dalej Logo.
2.Wzór logo zamieszczono w załączniku 1.
§ 6. Czas trwania Koła.
Czas działania Koła Naukowego jest nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania
§ 7. Cele i zadania
1.Celami Koła Naukowego są: spotkania, warsztaty i prace badawcze, które poprzez pogłębianie wiedzy rozwijają zainteresowania i umiejętności studentów w zakresie towaroznawstwa.
2.Do zadań Koła Naukowego należy:
a) Promowanie oraz rozwijanie, kształtowanie życia naukowego wśród studentów w zakresie towaroznawstwa, b) realizowanie prac badawczych, warsztatów oraz ćwiczeń w celu kształtowania umiejętności indywidualnego i zespołowego rozwiązania problemów, c) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego, d) zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu towaroznawstwa, kształtowania jakości produktów, e) rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów poprzez nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką. f) promowanie Akademii Morskiej w Gdyni.
3. Program naukowy Koła na dany rok akademicki uchwala zebranie członków na wniosek Zarządu.
§ 8. Metody osiągnięci w założonych celów
Cele i zadania, o których mowa w § 7, realizowane są głównie poprzez:
1.organizaowanie wykładów, warsztatów oraz sesji naukowych i dydaktycznych itp., 2.organizowanie paneli dyskusyjnych, prelekcji i spotkań z autorytetami, 3.organizowanie wyjazdów na seminaria, sympozja, spotkania z podobnymi organizacjami, 4.wspołpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni, 5.inne formy działalności, zgodne z założeniami niniejszego statutu

ROZDZIAŁ III
Członkowie Naukowego Koła
§ 9. Członkowie
1.Do Koła Naukowego przystąpić mogą studenci AM Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, niezależnie od trybu i formy podjętych studiów, którzy popierają cele Koła oraz deklarują czynne uczestnictwo w działalności Koła.
2. Nabycie członkostwa powstaje w chwili złożenia zarządowi deklaracji aktywnego uczestnictwa w pracach Koła oraz zobowiązanie do poszanowania zapisów statut 3. Prawa i obowiązki członków.:
3a. Członek koła ma prawo:
a) brania czynnego udziału w zgromadzeniu oraz głosowaniu i wnioskowaniu w sprawach działalności Koła. b) współpracować w kształtowaniu charakteru działalności Koła poprzez czynny udział w pracach i wszystkich przedsięwzięciach prowadzonych przez Koło c) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła Naukowego we wszystkich sprawach dotyczących Koła Naukowego, d) do korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki przy której działa Koło wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła Naukowego.
3b. Członek Koła Naukowego jest obowiązany:
a) brać czynny udział w spotkaniach i pracach Koła Naukowego, b) przestrzegać postanowień Statutu Koła Naukowego, c) realizować bieżący program działalności Koła, d) terminowo wywiązywać się z powierzonych zadań, e) dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego idee.
4. Utrata członkostwa w Kole Naukowego następuje w przypadku:
1.złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa, 2.utraty praw statusu studenta AM w Gdyni 3.wykluczenia z Koła Naukowego w drodze uchwały Zarządu. Uchwała w przedmiocie wykluczenia powinna zawierać uzasadnienie i przysługuje od niej odwołanie do zebrania koła.

ROZDZIAŁ IV
Opiekun Koła Naukowego
§ 10. Opiekun Koła Naukowego
1.Opiekę nad meteoryczna działalnością Koła sprawuje opiekun naukowy wyznaczony przez Kierownika Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością spośród pracowników naukowych. 2.Opiekunem naukowym Koła Naukowego może być pracownik naukowy Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, wyznaczony przez Kierownika Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
3. Zakres obowiązków opiekuna Koła Naukowego:
a) reprezentowanie Koła Naukowego przed władzami Akademii Morskiej w Gdyni i poza nią; b)zatwierdzanie tematów badawczych realizowanych w ramach działalności Koła oraz opieka merytoryczna nad nimi; c) pomoc w tworzeniu ścieżki rozwojowej działalności Koła;
d) głos doradczy we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznych działań Koła.
4.W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Naukowym, Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres.

ROZDZIAŁ V
Władze Naukowego Koła
§ 10. Władze koła naukowego
1. Władzami Koła Naukowego są;
a)Zarząd
b)Zebranie Członków
2.W skład Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Koła Naukowego.
§ 11. Zarząd
1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła Naukowego, kieruje jego bieżącą działalnością i wraz z opiekunem koła reprezentuje Koło Naukowe na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 3 [trzech] do 5 [pięciu] członków i powoływany jest przez Zebranie Członków na roczną kadencję. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz koła.
3. W skład Zarządu wchodzą: a) przewodniczący zarządu, b) wiceprzewodniczący zarządu ds. organizacyjno- administracyjnych, c) członek zarządu ds. promocji lub i strony internetowej d) pozostali członkowie w wypadku gdy zarząd liczy więcej niż trzech członków.
5. Do kompetencji przewodniczącego należy w szczególności:
a) kierowanie praca Zarządu, b) wyznaczanie terminów spotkań Zarządu, c) rozliczenie członków z realizacji zadań.
6. Do kompetencji wiceprzewodniczącego należy w szczególności:
a) zastępowanie przewodniczącego, b) pomoc przewodniczącemu w kierowaniu pracą Koła, c) sporządzanie protokołów z zebrań zarządu, d) administrowanie zasobami finansowymi zasobów Koła.
§ 11. Zebrania Członków
1. Uchwały podejmowane są na Zebraniu Członków. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest większość głosów, w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2. Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
3. W zebraniach uczestniczą: a) Członkowie koła, b) obligatoryjnie opiekun Naukowy Koła Naukowego
4. W zebraniach mogą uczestniczyć członkowie honorowi. Uczestniczący w zebraniu członkowie honorowi mogą wyrażać opinie oraz wskazywać propozycje rozwiązań w zakresie działalności koła.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 12. Rozwiązanie Koła
Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła Naukowego podejmuje Zebranie Członków w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością głosów
§ 13. Postanowienia końcowe
1. Zmiana niniejszego statutu może nastąpić w drodze uchwały Zebrania Członków Koła, podjętej w obecności co najmniej 3/4 członków Koła, większością głosów.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowania przepisy ustawy oraz regulaminu kół naukowych AM w Gdyni.
3. Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor.